1.INFORMACJE UPADŁOŚCIOWE

Można je odnaleźć w odpisie z KRS zarówno aktualnym jak i pełnym. Należy sprawdzać ostatnią stronę odpisu, która z reguły nie jest badana przez przedsiębiorców, ze zwykłego przeoczenia.  W Dziale 6 są wpisywane m.in. informacje o

1) likwidacji,
2) informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki,
3) połączeniu, podziale lub przekształceniu,
4)
informacje o postępowaniu upadłościowym,
5) informacje o postępowaniu układowym,
6) informacje o postępowaniu naprawczym,
7) o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Lecz uwaga! To, że podmiot w dziale 6 będzie miał wpisane, iż toczy się postępowanie upadłościowe, to oznacza, że zostało już wydane przez sąd prawomocne postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.

Jeżeli nie ma żadnego wpisu, nie oznacza to że sam wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony. Mógł on zostać złożony i może znajdować się w fazie rozpoznawania przez sąd lub po prostu upadłość nie została ogłoszona.

Dlatego opierając się na danych upadłościowych z odpisu z KRS uzyskujemy tylko szczątkowe informacje, które mogą „zamazywać” nam prawdziwy obraz sytuacji korporacyjno-finansowej spółki. Dodatkowo pozywając członka zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 ksh należałoby uprzednio ustalić, czy w ogóle był składany sam wniosek o ogłoszenie upadłości, a nie czy upadłość ta została faktycznie ogłoszona.Aby uwolnić się bowiem z tej odpowiedzialności członek zarządu musi wykazać przed sądem , że w odpowiednim czasie złożył w sądzie upadłościowym wniosek o ogłoszenie upadłości.

JAK SPRAWDZIĆ  ZŁOŻENIE WNIOSKU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM? Należy dokonać ustaleń w sądzie rejonowym wydziale upadłościowym właściwym dla siedziby spółki, której upadłość miałaby zostać ogłoszona.  Jednak z praktyki wynika, iż często wydziały nie udzielają tych informacji telefonicznie i należy udać się bezpośrednio do sądu, aby samemu przeglądać repertoria upadłościowe.

Również w tym miejscu zespół OkKRS może pomóc i dokonać analiz repertoriów we właściwym sądzie.

2.HISTORIA DŁUŻNA

Historii zaległości czy zobowiązań możemy szukać w zarówno w aktach rejestrowych podmiotu jak i w odpisie z KRS.

W aktach rejestrowych badając sprawozdanie będziemy widzieć aktywa, pasywa jak i zobowiązania. W sprawozdaniu zarządu jakie przedstawia wspólnikom również winno być wskazane, czy spółka ma problemy z płatnościami lub zmaga się ze ściągalnością swoich wierzytelności (co może mieć wpływ w dłuższym czasie na jej zdolność finansową). Sprawozdanie zarządu jest składane do KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym.

Dodatkowo należy zbadać w aktach rejestrowych czy spółka podjęła uchwałę w przedmiocie dalszego istnienia spółki, gdyż jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Natomiast w odpisie z KRS w Dziale 4  rejestru przedsiębiorców można odnaleźć:

1)zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji;

2)należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji;

3)oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego;

Z tym, iż powyższe dane wpisywane są na wniosek wierzyciela, a zgłoszenie danych wskazanych w punkcie 1 i 2 jest obowiązkowe.

Uwaga! Nie wszyscy wierzyciele pamiętają o możliwości wpisania dłużnikowi do odpisu z KRS, iż jest on dłużnikiem. Taki wpis jest dla spółek bardzo niewygodny, gdyż o ile o toczących się postępowaniach egzekucyjnych mogą dowiedzieć się inni wierzyciele posiadający już tytuł wykonawczy, to przyszli kontrahenci już nie.  Wypadałoby wprowadzić zwyczaj wpisywania swoich wierzytelności do odpisu z KRS (czego nie należy mylić z wpisem do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, gdyż jest to odrębna kwestia).

Natomiast poniższe informacje wpisywane są z urzędu:

4)informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego lub zarządcy przymusowego i jego zmianach, zawieszeniu prowadzonych przeciwko dłużnikowi egzekucji, a także o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

5)informacje o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

MOŻLIWOŚĆ PYTANIA KOMORNIKA:

Mając już tytuł egzekucyjny bądź wykonawczy można skierować zapytanie do Komornika lub innego organu egzekucyjnego o udzielenie informacji o postępowaniach egzekucyjnych jakie toczą się przeciwko dłużnikowi. Można prosić o udzielenie informacji: czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, to jakie są sposoby egzekucji oraz jaka jest wysokość egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy.

TYTUŁEM EGZEKUCYJNYM JEST PRZYKŁADOWO:

1)orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

2)orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,

3)wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem;

4)ugoda przed mediatorem,

5)inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

6)akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;

7)akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

TUTUŁEM WYKONAWCZYM jest natomiast tytuł egzekucyjny opatrzony w klauzulę wykonalności.

3.WYJAWIENIE MAJĄTKU

Aktualnie można żądać przed sądem wyjawienia majątku przez dłużnika na etapie postępowania egzekucyjnego, ale także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli wierzyciel uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy.

Wyjawienie majątku polega na złożeniu przez dłużnika przed sądem wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, jak i przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych.

Od 3 maja 2012 roku (zmiana przepisów procedury cywilnej) będzie można wystąpić z wnioskiem o wyjawienie majątku również w sytuacji,gdy wierzyciel  po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwie dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełni świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Będzie to dobry sposób na szybkie uzyskanie informacji o składnikach majątkowych dłużnika. Taki wykaz będzie pomocny dla komornika w skutecznym dokonywaniu zajęć,  gdyż w postępowaniu egzekucyjnym co do zasady komornik działa na wniosek wierzyciela i zajmuje te składniki majątkowe bądź rachunki bankowe, które zostaną mu wskazane we wniosku egzekucyjnym, z zastrzeżeniem oczywiście sytuacji gdy zleca się komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem.

4.JAK MOŻNA STRACIĆ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ?

Nie wszyscy pamiętają o szczególnych przepisach sanacyjnych w przypadku nie wykonywania obowiązków ustawowych przez spółkę. Jeżeli sąd stwierdzi, że wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Grzywna może być ponowiona.

Jeżeli wezwanie oraz nałożenie grzywny nie spowodują złożenia wniosku o wpis lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe, a w KRS jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, sąd rejestrowy wykreśla ten wpis z urzędu.

Jeżeli pomimo stosowania grzywny, osobowa spółka handlowa wpisana do KRS nie wykonuje obowiązków określonych powyżej sąd rejestrowy z urzędu może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.

Jeżeli pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do rejestru przedsiębiorców nie wykonuje obowiązków, o których mowa powyżej, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku. Kurator jest obowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia czynności wymaganych do wyboru lub powołania władz osoby prawnej.

Dodatkowo kurator może podjąć czynności zmierzające do likwidacji osoby prawnej, jeżeli nie dojdzie do wyboru lub powołania jej władz w terminie trzech miesięcy od dnia ustanowienia kuratora albo wybrane lub powołane władze nie wykonują obowiązków, o których mowa powyżej.