Deklaracja poufności

Wszelkie zapytania kierowane do nas są poufne.

Dane klientów dla których wykonujemy zlecenia są tajne
i nie są udostępniane osobom trzecim.

W sądach, rejestrach, ewidencjach występujemy we własnym imieniu
i na swoją rzecz, więc klient w żadnym momencie nie figuruje
ani jako osoba zlecająca przeglądanie akt, ani jako ostateczny ich odbiorca.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności skierowana jest do Klientów strony internetowej okkrs.pl Poniżej prezentujemy nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkowniku.

Administratorem danych osobowych jest:

AMQ
ul. Koński Jar 10/23
02-785 Warszawa

Wykorzystywane dane osobowe

Użytkownik podaje dane osobowe świadomie i dobrowolnie. Do zapoznania się z treścią strony internetowej użytkownik nie musi nam udostępniać swoich danych. Jeśli jednak chce przesłać zapytanie w formie formularza kontaktowego podanie danych jest niezbędne do prawidłowego wysłania wiadomości. Dane podane podczas przesłanego formularza kontaktowego wykorzystywane są przez stronę internetową okkrs.pl do umożliwienia firmie AMQ udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Klient może skontaktować się z nami również telefonicznie przez dane kontaktowe podane na stronie internetowej okkrs.pl w zakładce KONTAKT.

okKRS.pl udostępnia dane firmom kurierskim i pracownikom Poczty Polskiej w celu realizacji zamówienia.

okKRS.pl zbiera także dane automatycznie, mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie, zbierania danych demograficznych (z jakiego regionu klient łączy się z internetem itd.) czy w celach technicznych do administrowania serwerami.

Ochrona i poufność danych osobowych

Dane osobowe gromadzone przez stronę internetową okKRS.pl są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i marketingowych, na potrzeby firmy AMQ oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883). Informacje dotyczą m.in. realizacji zamówień, dokonywania rozliczeń, rozwiązywania ewentualnych reklamacji oraz informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez okKRS.pl, za zgodą klienta.

AMQ zobowiązuje się do nie przekazywania, nie sprzedawania i nie użyczania zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, nie biorącym udziału w realizacji zamówienia. Dane osobowe Klientów (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne.

Bezpieczne przechowywanie danych

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji lub uaktualnienia.

Zmiana polityki prywatności

AMQ zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności strony internetowej okKRS.pl, bez obowiązku informowania o tym użytkowników, w dowolnym momencie. Osoba wchodząca na stronę internetową okKRS.pl ma obowiązek zapoznać się z polityką prywatności.