Czytelnia KRS Sądu Rejonowego w Katowicach nieczynna przez najbliższe 3 miesiące!!!

Czytelnia KRS Sądu Rejonowego w Katowicach nieczynna przez najbliższe 3 miesiące!!!

Czytelnia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach będzie nieczynna w okresie od 01.05.2016 do 31.07.2016. Związane jest to z wdrażanym Programem Operacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpracy w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, który realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), pt. „Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych – system zarządzania aktami sądowymi” W tym okresie dostęp do akt będą miały jedynie instytucje państwowe. OkKRS przyjmuje zamówienia na fotokopie akt z sądu KRS w Katowicach, realizacja zamówień nastąpi niezwłocznie po uruchomieniu...
Jak sprawdzać aktywność finansową i korporacyjną kontrahentów i klientów?

Jak sprawdzać aktywność finansową i korporacyjną kontrahentów i klientów?

1.INFORMACJE UPADŁOŚCIOWE Można je odnaleźć w odpisie z KRS zarówno aktualnym jak i pełnym. Należy sprawdzać ostatnią stronę odpisu, która z reguły nie jest badana przez przedsiębiorców, ze zwykłego przeoczenia.  W Dziale 6 są wpisywane m.in. informacje o 1) likwidacji, 2) informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki, 3) połączeniu, podziale lub przekształceniu, 4) informacje o postępowaniu upadłościowym, 5) informacje o postępowaniu układowym, 6) informacje o postępowaniu naprawczym, 7) o zawieszeniu działalności gospodarczej. Lecz uwaga! To, że podmiot w dziale 6 będzie miał wpisane, iż toczy się postępowanie upadłościowe, to oznacza, że zostało już wydane przez sąd prawomocne postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Jeżeli nie ma żadnego wpisu, nie oznacza to że sam wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony. Mógł on zostać złożony i może znajdować się w fazie rozpoznawania przez sąd lub po prostu upadłość nie została ogłoszona. Dlatego opierając się na danych upadłościowych z odpisu z KRS uzyskujemy tylko szczątkowe informacje, które mogą „zamazywać” nam prawdziwy obraz sytuacji korporacyjno-finansowej spółki. Dodatkowo pozywając członka zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 ksh należałoby uprzednio ustalić, czy w ogóle był składany sam wniosek o ogłoszenie upadłości, a nie czy upadłość ta została faktycznie ogłoszona.Aby uwolnić się bowiem z tej odpowiedzialności członek zarządu musi wykazać przed sądem , że w odpowiednim czasie złożył w sądzie upadłościowym wniosek o ogłoszenie upadłości. JAK SPRAWDZIĆ  ZŁOŻENIE WNIOSKU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM? Należy dokonać ustaleń w sądzie rejonowym wydziale upadłościowym właściwym dla siedziby spółki, której upadłość miałaby zostać ogłoszona.  Jednak z praktyki wynika, iż często wydziały nie udzielają tych informacji telefonicznie i należy udać się bezpośrednio do sądu, aby samemu przeglądać repertoria upadłościowe. Również...
Jedno okienko w KRS

Jedno okienko w KRS

Jedno okienko w KRS Ustawodawca od dnia 31 marca 2009 roku wprowadził tzw. jedno okienko. Po tej dacie przedsiębiorcy dokonujący pierwszego wpisu, lub następnego, który pociąga za sobą konieczność zgłoszenia lub aktualizacji danych w US, GUS czy ZUS musi dołączyć do wniosku kierowanego do sądu rejestrowego również wnioski do przekazania dla tych instytucji. Podstawa prawna Jedno okienko jest realizacją zasady uproszczenia procedury rejestracyjnej. Wprowadzone zostało nowelizacją ustawy z dnia 10 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186) na mocy ustawy z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy – Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 2125). Ustawa weszła w życie 31 marca 2009 roku.Zmieniony został art. 19 b ustawy z dnia 10 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186).  Zgodnie z jego treścią wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa: 1) wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); 2) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych; 3) zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku. Obieg dokumentów Po otrzymaniu sąd rejestrowy ocenia wniosek pod względem formalnym. Następnie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia do: 1) urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, oraz 2) wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego. Sąd wraz z wnioskiem przesyła do właściwych urzędów postanowienie o wpisie oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu. Sąd rejestrowy przesyła również...
Kto podlega wpisowi KRS?

Kto podlega wpisowi KRS?

 Kto podlega wpisowi KRS? spółki jawne, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki europejskie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa zagraniczne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej; oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji. Dodatkowo do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisywane są inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007 r. nr 168 poz. 1186) w art. 36 Pobierz tekst...