Jedno okienko w KRS

Ustawodawca od dnia 31 marca 2009 roku wprowadził tzw. jedno okienko. Po tej dacie przedsiębiorcy dokonujący pierwszego wpisu, lub następnego, który pociąga za sobą konieczność zgłoszenia lub aktualizacji danych w US, GUS czy ZUS musi dołączyć do wniosku kierowanego do sądu rejestrowego również wnioski do przekazania dla tych instytucji.

Podstawa prawna

Jedno okienko jest realizacją zasady uproszczenia procedury rejestracyjnej. Wprowadzone zostało nowelizacją ustawy z dnia 10 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186) na mocy ustawy z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy – Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 2125). Ustawa weszła w życie 31 marca 2009 roku.Zmieniony został art. 19 b ustawy z dnia 10 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186).

1) wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
2) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
3) zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne NIP wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

Obieg dokumentów

Po otrzymaniu sąd rejestrowy ocenia wniosek pod względem formalnym. Następnie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia do:
1) urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, oraz
2) wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego.

Sąd wraz z wnioskiem przesyła do właściwych urzędów postanowienie o wpisie oraz zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Sąd rejestrowy przesyła również do urzędu skarbowego dodatkowy odpis umowy spółki, dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, oraz inne dokumenty złożone przez przedsiębiorcę.

Następnie po uzyskaniu przez sąd rejestrowy informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP, sąd rejestrowy przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany, w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, do właściwej jednostki terenowej ZUS